Dotace od středočeského kraje na prevence

Rádi bychom vás informovali, že naší škole se podařilo získat dotaci na dlouhodobou primární prevenci ve škole. Tuto dotaci nám udělil Středočeský kraj ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence. Díky ní je možné uskutečnit preventivní programy na prvním i druhém stupni. Programy bude zajišťovat Cesta integrace o. p. s. a jsou určeny pro žáky druhé až sedmé třídy. První stupeň bude mít program třikrát a druhý stupeň čtyřikrát. Jsme moc rádi, že je můžeme realizovat. Věříme, že budou přínosné.


Preventivní program

Preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.: 20 006/2007-51, kde je do prevence sociálně patologických jevů zařazena konzumace a šíření drog (včetně alkoholu a cigaret), kriminalita, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana a jiné násilí, rasismus, intolerance, antisemitismus. Iv dalších školních letech je základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebepoškozujícího chování, projevů agresivity a porušování zákona. Pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Předkládaný preventivní program vychází zpředcházejících let.

Preventivní program 2019/2020

Prevence a strategie řešení školní neúspěšnosti žáků pro školní rok 2019/2020