Realizace prostor školy

Rekonstrukce prostor

Realizace prostor školy je naplánována na několik etap.

1. etapa – jaro, léto 2013

V květnu 2013 byla zahájena rekonstrukce prostor bývalé restaurace v kulturním domě. Rekonstrukce byla úspěšně ukončena počátkem srpna 2013. Vznikla zde výdejna jídel a jedna třída, která je nyní využívána jako prostor školní družiny a jídelna. Vedlejší místnost (bývalá kuchyň) slouží jako kabinet a sborovna učitelů. V budově vznikla v rámci první etapy také šatna.

Škola bude využívat zrekonstruované toalety a jako tělocvičnu sousední víceúčelový sál.

2. etapa – 2014

Ve druhé etapě, která byla úspěšně zakončena kolaudací v červenci 2014, byly rekonstruovány prostory bytu v prvním patře (celkem 88m2). Vznikly zde dvě další učebny pro 15 a 14 dětí. Šatny těchto učeben jsou u hlavního vchodu do budovy, hygienické zázemí v přízemí. Na následující fotografii je pohled na budovu v místě, kde se nachází zrekonstruované prostory.

3. etapa 2014-2015

Zajištění prostor pro další třídy formou přístavby.

Obec Světice uspěla se svojí žádostí a získala finanční podporu na přístavbu pro Základní školu Světice. Ministerstvo financí a Středočeský kraj poskytly obci prostředky na výstavbu nové budovy v těsném sousedství kulturního domu. V dvoupodlažní budově vznikly čtyři nové třídy a potřebné zázemí  včetně záchodů, šaten a učitelské sborovny. Nová budova je spojena v úrovni prvního patra spojovací chodbou se stávajícími prostorami školy v kulturním domě. Celkové náklady na vlastní stavbu, přeložku kanalizace a úpravy okolí budovy činily cca 10 mil. Kč. Dne 10. 7. 2015 byla nová budova úspěšně kolaudována. Realizací této přístavby škola získala dostatečné prostory pro celý první stupeň. Viz níže přiloženou architektonickou studii.

4. etapa 2016-2017 – II. stupeň školy

Na základě rozhodnutí zastupitelstev obcí Světice a Tehov připravují obě obce společně projekt rekonstrukce prostor bývalé hasičárny ve Světicích. Měl by zde vzniknout kompletní II. stupeň školy. Budova by měla obsahovat 4 kmenové učebny, každou s maximální kapacitou 30 dětí, 1 speciální učebnu (pro jazyky a pro počítačovou výuku), dva kabinety pro odborné pomůcky (jeden pro fyziku a pro chemii, druhý pro přírodopis a zeměpis), kuchyňku pro výuku vaření, sborovnu, ředitelnu, WC a šatny pro 4 třídy po 30 dětech. V objektu bude i školní jídelna realizovaná formou výdejny dovezených jídel. Přístavba se předpokládá na východní straně stávajícího objektu.