Školská rada

Školská rada má jako orgán zřizovatele dle školského zákona celou řadu kompetencí. Může výrazně ovlivňovat chod školy. Přísluší jí schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dále se může podílet na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy či rozpočtu školy. Může se také vyjadřovat k výsledkům hospodaření školy a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady od 17. 10. 2016

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:
Pavla Dobiášová
Kateřina Ruszová

Zástupci volení z řad pedagogů:
Olga Kozačová
Olga Kyzlinková

Zástupci volení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:
Barbora Smetánková
Petr Štěpánek

Zápisy ze školské rady naleznete v sekci dokumenty:

http://www.skolasvetice.cz/dokumenty/