Školská rada

Školská rada má jako orgán zřizovatele dle školského zákona celou řadu kompetencí. Může výrazně ovlivňovat chod školy. Přísluší jí schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dále se může podílet na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy či rozpočtu školy. Může se také vyjadřovat k výsledkům hospodaření školy a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady pro období 1. 10. 2022 – 1. 10. 2025

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:
Martin Landa
Ing. Jiří Vomlel

Zástupci volení z řad pedagogů:
Mgr. Antónia Sochovičová, Ph.D.
Mgr. Martina Kolářová

Zástupci volení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:
RNDr. Markéta Koběrská, Ph.D.
Ing. Mgr. Petr Jarkovský

Kontakt:
skolskarada@skolasvetice.cz

Zápisy ze školské rady