Vnitřní oznamovací kanál

Prohlášení o zavedení směrnice Evropské unie o whistleblowingu (doc)

Prohlášení o zavedení směrnice Evropské unie o whistleblowingu

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021 škola Základní škola Světice, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, na kterou se výše uvedená Směrnice EU vztahuje (v souladu s článkem 8 Směrnice EU) implementovala vnitřní oznamovací kanál pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt yydal směrnici č.j. ZŠ 303/2023, která kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu. Byl zaveden vnitřní oznamovací kanál, který slouží k přijímání oznámení osob a nakládání s ním, tím je splněn soulad dle požadavků směrnice. Anonymní oznamovací kanál chrání totožnost oznamovatele i dalších osob, informace uvedené v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Směrnice EU definuje oznamovatele jako fyzickou osobu, která podává oznámení pomocí anonymního oznamovacího kanálu povinného subjektu o možném protiprávním jednání, které:

 – má znaky trestného činu nebo přestupku

 – porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

Za určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit, oznámení může podat i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Identitu oznamovatele bez jeho výslovného souhlasu není možné sdělit třetí osobě ani orgánu, pouze v případě zákonem stanovených výjimek (např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu). 

Zajištěním přijímání oznámení od oznamovatelů v rámci vnitřního oznamovacího kanálu je v souladu se Směrnicí EU určen nezávislý subjekt  FaceUp Technology s.r.o.

Oznamovací kanál zajištuje aplikace Nenech to být (NNTB), který je pro oznamovatele zcela anonymní a bezpečný co se týká totožnosti oznamující osoby i informací uvedených v oznámení.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení je oprávněna provádět pouze příslušná osoba, která je vázána mlčenlivostí i vůči povinnému subjektu. Každé oznámení posoudí z hlediska důvodnosti, pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách. Povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Oznamovatele vyrozumí o přijetí oznámení a způsobu vyřízení ve stanovených lhůtách (dle Směrnici EU). Vede dokumentaci veškerých materiálů, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, a eviduje dle zákona po dobu 5 let.

 

Kontakt na Příslušnou osobu:

 

Miroslav Hrubeš

+420 605 936 392

miroslav.hrubes@skolasvetice.cz

 

 

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ KANÁL – VSTUPTE ZDE: https://www.faceup.com/c/wtokqtr7