Vize a mise školy

Mise školy:

Naším posláním je poskytovat kvalitní povinné základní vzdělávání za rovných podmínek všem žákům, vést žáky k sebepoznávání a seberozvoji, učit žáky k důvěře ve své vlastní schopnosti a zodpovědnosti za své volby, přispívat k ochraně a rozvoji základních lidských hodnot, a to za spolupráce s rodiči žáků, a také za využití kulturních, historických a přírodních podmínek obce Světice a regionu Říčansko.

Vize školy:

Chceme být vyhledávanou, bezpečnou a důvěryhodnou inkluzivní základní školou v regionu.

Základní principy naší pedagogické činnosti:

  1. Respekt a spolupráce.
  2. Individualizace a diferenciace (inkluzivní pedagogika).
  3. Efektivní komunikace směrem k žákům, kolegům, rodičům.
Vize školy

Filozofie školy

Základní škola Světice je moderní obecní školou, která zná svůj směr a cíl, kterého chce dosáhnout. Tímto cílem je vytvořit přirozené, příjemné a inspirativní prostředíve kterém se děti cítí bezpečně a dobře, kde jsou děti motivovány k sebevzdělávání, a kde jsou uznávány jejich individuální potřeby.  Škola respektuje dítě jako  plnohodnotnou lidskou bytost a plně podporuje růst jeho potenciálu. Škola se aktivně podílí na vytváření pozitivní atmosféry v procesu vzdělávání a výchovy, dbá na vytváření kladných vztahů s rodiči a širší veřejností.

Filozofie školy vychází z předpokladu, že děti jsou od narození bezprostředně zvídavé a mají přirozenou potřebu zkoumat neznámý svět, ve kterém žijí. Škola děti maximálně podporuje v získávání znalostí o světě, který je obklopuje, o společnosti, ve které žijí, ale také o sobě samých. Dále vychází z předpokladu, že vzdělávání je soustavná a cílená činnost pedagogů, kteří sdílí zájem o učení a mají zájem na tom, aby se děti rozvíjely v procesu učení a myšlení.  Na základě tohoto přístupu děti chápou, že vzdělávání a učení je celoživotní přirozený a jedinečný proces, díky kterému mohou ve svém životě dosáhnout stanovených cílů a přání.

Škola využívá osvědčené moderní pedagogické metody, které jsou založeny především na názornosti, propojenosti s reálných životem a zkušeností dítěte.  Díky tomuto přístupu děti vyrůstají v zodpovědné a svobodné bytosti, které umí úspěšně spolupracovat v týmu, a které se zároveň  dokážou  rozhodovat samy za sebe.

Za velmi důležitou součást vzdělávacího procesu škola považuje komunikaci mezi učiteli, dětmi, rodiči a širší komunitou. Ta je založena na vzájemném respektu a pochopení, kde má každý možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor.

Pokud má vzdělávání na Základní škole Světice odpovídat současným nárokům a požadavkům navazujících vzdělávacích institucí, a to i v kontextu mezinárodním, pak je nutné rozšířit vzdělávací program školy o výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Ve vyšších ročnících pak přibude výuka dalšího cizího jazyka. Postupné zavádění a využívání výpočetní techniky ve výuce jako efektivního informačního zdroje a zdroje výukových, testovacích a stimulačních programů,  považuje škola také za velmi žádoucí.

V koncepci školy hraje svou roli také otázka inkluze dětí s rozmanitý potřebami v oblasti výchovy a vzdělávání. Škola chce vycházet vstříc rodičům a nabídnout jim a dítěti proškolený personál. Dalším cílem školy je postupné navázání  spolupráce se speciálním  pedagogem a dětským psychologem. Případné rozšíření týmu učitelů o asistenta pedagoga. Škola díky této profesionální spolupráci dokáže pomáhat dětem rozvíjet jejich psychické, fyzické a emocionální zdraví.

NASTAVENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

Škola je založená na partnerství a spolupráci s dětmi, rodiči, organizacemi, dalšími institucemi a veřejnostíOtevřená komunikace a respektující přístup k odlišným názorům je důležitým předpokladem spokojených vztahů školy a okolí.  Vedení školy vychází z předpokladu,  že každý, kdo se aktivně zapojí do spolupráce se školou,  vychází ze svých vlastních zkušeností a tudíž může přinést nové nápady a připomínky, které mohou být vzájemně prospěšné.

Vedení školy  pravidelně a jasně informuje rodiče i veřejnost o svých plánech a činnostech pomocí obecního zpravodaje, plakátů či webových stránek obce. Učitelé informují rodiče a přátele školy o plánovaných činnostech a akcích třídy pomocí aktualizovaných webových stránek školy. Veškerá komunikace a spolupráce mezi školou, učiteli, dětmi, rodiči a veřejností  vychází z dodržování dohodnutých pravidel, jako jsou společenská pravidla  (zákony), pravidla slušného chování, školní řád, pravidla třídy apod.

PŘÍSTUP UČITELE K DĚTEM, VÝUCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Učitel Základní školy ve Světicích je respektující, vstřícný, vlídný,  motivovaný a zajímá se o další sebevzdělávání.  Dětem se zájmem sděluje cíle a záměry zadaných úkolů, aby mohly samy dobře pochopit smysl své práce  a porozuměly souvislosti s jinými činnostmi ve škole a v běžném životě. Učitel také vytváří příležitosti, ve kterých si děti prakticky ověřují nabyté znalosti a dovednosti ve škole i mimo ni. Otvírá dětem příležitosti , ve kterých rozpoznávají  hodnotu a význam informací nebo situací, které se naučily.  Do svých plánovaných aktivit učitel zařazuje úkoly a činnosti,  které rozvíjí  mnohočetnou inteligenci dítěte (verbální, logicko-matematickou, prostorovou, pohybovou, hudební, interpersonální, intrapersonální, přírodní).

Učitel ke své práci přistupuje profesionálně a zodpovědně, řídí se filozofií školy, aktivně se podílí na tvorbě školního vzdělávacího plánu a využívá různých výukových metod (projektové vyučování, kritické myšlení, apod.). Slovní hodnocení a klasifikace je průběžná, vycházející z individuální vztahové normy. Učitelé podporují děti s talentem (nadáním) či handicapem a  vytváří pro ně individuální vzdělávací plány. Uspořádání a dekorace tříd je praktické, kreativní a inspirativní. Děti mají možnost vystavit svá díla a výsledky práce v prostorách školy.

VÝUKOVÉ METODY, FORMY A STRATEGIE

Učitel zná svou roli ve vzdělávacím procesu, chápe, že vzdělávání je ovlivněno obsahem učiva, individuálními potřebami dětí a širším kontextem.  Podle toho se rozhoduje o vhodných metodách a formách výuky. Učitel používá zejména metody slovní, názorně demonstrační, praktické (výtvarné a pracovní), aktivizující, využívající dramatu, otevřeného učení, didaktické hry, experimentu apod. K metodě umí učitel zvolit vhodnou formu výuky, jako je např. skupinová, kooperativní, frontální, individuální a diferencovaná, projektová, párová , práce celého kolektivu školy, exkurze apod.  Pomocí těchto metod a forem se děti učí hledat a objevovat vlastní způsoby řešení, přijímat zodpovědnost za sebe a své chování vůči ostatním, pracovat s chybou, vyjádřit a zdůvodnit svůj názor, prezentovat svou práci.

Práce učitelů ZŠ Světice je organizována a plánována především  projektově a badatelsky (skutečná situace, skutečná věda). Učitel hledá mezioborové vztahy, které se prolínají v dalších předmětech.  Využívá potenciál regionu , plánuje a organizuje sportovní, společenské a kulturní akce, které nabízí blízké obce a zejména region Říčansko.

Učitelé kriticky hodnotí nové nápady a návrhy ke změnám v plánování školního roku, chodu školy apod., sami přicházejí s inovativními myšlenkami .

ŠKOLA A KOMUNITA

Komunikace mezi školou a veřejností probíhá ve vzájemné důvěře.  Rodiče podporují filozofii školy a mají možnost se aktivně podílet  na jejím vzdělávacím procesu. Škola se inspiruje programem –  Škola pro udržitelný rozvoj, který je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Děti mají možnost setkávat se s lidmi různých generací, kultur, vzdělání, zájmů a národností sídlících v obci a jejím okolí.  Škola se snaží  aktivně zapojit jednotlivce i organizace sídlící v obci či okolí do dění školy. Cílem školy je vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. Vzdělávání na Základní škole Světice je propojené se všemi oblastmi reálného života, které efektivně využívá potenciálu přírodních podmínek blízkého okolí školy (lesy, potok, Ladův kraj…) a spolupracuje s místní komunitou a veřejností (předškolní a sportovní kluby, myslivci, hasiči apod.).

Základní škola Světice vytváří  pro děti smysluplné, kreativní a motivující prostředí, kde dochází k pocitu úspěchu každého dítěte a k budování jeho  zdravého sebevědomí. Kde se dítě naučí pracovat s chybou jako s objevem, kde se naučí myslet a učit se v souvislostech, kde získá potřebné znalosti nejenom o světě kolem něj, ale i sobě samém. Dítě je zdravě sebevědomé, spokojené a motivované k dalšímu vzdělávání.

Výstupem školy by mělo být spokojené a kreativní dítě s širokým pojmem o světě a souvislostech v něm (úměrně svému věku), dítě, které umí myslet a pracovat nezávisle, řeší problémy bez vnějších zásahů a zároveň umí být součástí týmu. Dítě, které má respekt samo k sobě a k druhým a neztrácí hravost a zvídavost a zároveň má potřebné akademické znalosti.