Vážení a milí rodiče,

na základě usnesení vlády je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

I my bychom rádi Vašim dětem poskytli tuto možnost. Než se pustíme do konkrétních organizačních záležitostí, potřebovali bychom předně vědět, kolik budeme mít skutečných zájemců o tento druh výuky/programu ve škole.

Dle počtu zájemců se zatím nabízí tyto možnosti:

  1. Při velmi malém počtu zájemců (do 30 dětí za celý 1.stupeň) – dopolední a odpolední program zajistí asistentky pedagogů a vychovatelky ŠD, distanční výuka bude nadále probíhat jako doposud pod vedením třídních učitelů.  Děti budou rozděleny na 2 skupiny – 1. a 2.třída/ 3., 4. a 5. třída. Asistentky a vychovatelky, které by denně pracovaly s dětmi ve škole, by již nemohly vykonávat individuální práci s dětmi přes telefon a přes Skype.
  2.  Při větším počtu zájemců, minimálně však 8 žáků z každé kmenové třídy – dopolední výuku zajišťují všichni třídní učitelé ve své třídě se svými žáky (1. – 5. ročník). Je možný přímý přenos online výuky pro žáky, kteří zůstanou doma (zatím ve fázi návrhu), distanční výuka a pomoc na telefonu pro žáky, kteří zůstanou doma, by musela být přerušena z důvodu velké časové náročnosti a tlaku na pedagogy.
  3. Při nerovnoměrném rozvržení zájemců bychom řešili situaci dle aktuálních možností (spojování ročníků apod.).

Provoz 1. stupně bude od 25.5.2020  pro žáky zajištěn od 8.00 do 16.00.  

Ranní družina a odpolední družina nebude fungovat.

O hygienických pravidlech a fungování školy za současných specifických podmínek se dozvíte ze souboru hygienických pokynů MŠMT:  

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Tento dokument bude umístěn i na webových stránkách školy. Žáků se budou týkat zejména odstavce Cesta do školy, Příchod ke škole a pohyb před školou, Vstup do budovy školy. Ostatní hygienické podmínky a pravidla se budeme snažit zajistit (viz manuál), žáky o správném chování poučit, ale opravdu není v našich silách zajistit všechna navržená doporučení (např. zabránění kontaktu mezi žáky, poctivé a důkladné mytí rukou po použití toalety, apod.). Pokud máte obavy z nákazy nebo Vaše dítě či člen domácnosti patří do rizikové skupiny, prosím zvažte účast Vašeho dítěte ve škole. Konkrétní organizaci a rozvrh výuky/programu Vám zašleme mezi 19.5 a 22.5., po zjištění počtu dětí. Prosím, očekávejte rozpis příchodů a odchodů dětí do/ze školy, který budeme muset respektovat dle doporučení manuálu.

Dle pokynů hygienického manuálu bohužel nemůžeme s dětmi využít venkovních/veřejných prostor v okolí školy v průběhu dne (fotbalové i dětské hřiště, les, apod.)! Děti budou většinu času bohužel trávit ve svých kmenových třídách. Můžeme využít pouze školní pozemek u budovy 1.stupně, kde by se skupiny dětí mohly vystřídat.  Děti, které budou tvořit jednu skupinu, se nebudou moci potkávat a družit s dětmi z ostatních skupin. Pokud bude dítě do skupiny nahlášené, nemusí chodit do školy každý den, ale do skupiny již nemůžeme po 18.5. do konce školního roku přijímat další nové děti. Odpolední slučování skupin je také zakázané. Pokud bude dítě soustavně porušovat doporučená hygienická pravidla, po několikerém upozornění pedagoga, je možné ho ze skupiny vyloučit.

 

Tímto prosím  zákonné zástupce o písemné vyjádření zájmu o prezenční formu výuky svého syna/dcery na 1. stupni  do 18.5. 2020 (do 17.00), a to formou emailu třídnímu učiteli/učitelce.

Do emailu prosím napište tyto informace a zvolte si prosím jednu z níže nabízených variant:

  • Přihlašujeme syna/dceru  ……..   do prezenční skupinové výuky ve škole od 25.5.2020.
  1. Máme zájem o celodenní docházku dítěte do školy od cca 8.00 do 16.00 s možností vyzvednutí dítěte dříve (je potřeba znát konkrétní čas odchodu dítěte), s možností školního stravování ve výdejně jídel.
  2. Máme zájem jen o dopolední program s možností školního stravování ve výdejně jídel.
  3. Máme zájem jen o dopolední program bez školního stravování.

 

Přihlášky poslané  po 18.5. 2020 nemohou být akceptovány. Do přílohy emailu prosím přiložte vyplněné, podepsané a naskenované čestné prohlášení, které najdete na odkazu níže. Čestné prohlášení je možné doručit také osobně a vložit do schránky školy u 1.stupně do 18.5. 2020.

Bez čestného prohlášení nemůžeme dítě vpustit do budovy školy.

Čestné prohlášení naleznete zde:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci.

Ve Světicích dne  5. 5. 2020

 

Mgr. Pavla Žižková

ředitelka školy